نرم افزاری

ژانویه 27, 2020
robotic process automation

راهنمایی بر خودکارسازی فرایند رباتیک

نیروی کار مجازی فهرست مطالب 1. خودکارسازی فرایند رباتیک چیست؟ 2. RPA چه قابلیت هایی دارد؟ 3. مزایای RPA چیست؟ 4. RPA در عمل چه توانایی […]